Poučení o právech při zpracování údajů

[wpseo_breadcrumb]

Poučení o právech při zpracování osobních údajů

Klub angažovaných nestraníků Vás tímto jako správce osobních údajů informuje o právech, která
máte v souvislosti s jejich zpracováním na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
(dále jen „GDPR“).

V záležitostech správy Vašich osobních údajů můžete KAN kontaktovat prostřednictvím:

1. e-mailové adresy: podporuji@kan.cz
2. telefonicky na: +420 987 654 320
3. datovou schránkou: ID
4. písemně na adrese: Klínecká 1224/14, 152 00 Praha

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte
právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán
před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem, než je Váš
dobrovolný souhlas.

PRÁVO NA OPRAVU

Jednou ze základních zásad zpracování osobních údajů je jejich přesnost. Pokud se domníváte,
že jsou Vaše osobní údaje, které KAN zpracovává, nepřesné, můžete žádat jejich opravu. KAN
dotčené osobní údaje na Vaši žádost ověří a případnou nepřesnost opraví.

S přihlédnutím k účelu zpracování můžete žádat též doplnění neúplných osobních údajů.

PRÁVO NA VÝMAZ

Pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR a zároveň není zpracování Vašich osobních
údajů nezbytné s ohledem na některou z okolností, která uplatnění tohoto práva podle GDPR
vylučuje, máte právo požadovat po KAN, aby vymazala (zlikvidovala) Vaše osobní údaje a dále je
neuchovávala.

Mezi důvody, pro které můžete žádat výmaz Vašich osobních údajů, patří zejm. skutečnost, že
Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány, dále pak že jste odvolal(a) udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů,
a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování (viz též „právo odvolat souhlas se
zpracováním osobních údajů“), nebo pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně.

Uplatnění práva na výmaz vylučuje např. okolnost, že jejich zpracování je nezbytné pro výkon
práva na svobodu projevu a informace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
nebo pro splnění právní povinnosti, kterou KAN ukládají obecně závazné právní předpisy.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud nastane některý z níže uvedených případů, máte právo na to, aby KAN omezila zpracování
Vašich osobních údajů:

1. pokud byste popíral(a) přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,
aby KAN mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit,
2. zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl(a) výmaz Vašich osobních údajů a žádal(a) byste
místo toho omezení jejich použití,
3. KAN již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy byste je
požadoval(a) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
4. vznesl(a)-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a to na dobu, dokud
nebude ověřeno, zda oprávněné důvody KAN převažují nad Vašimi oprávněnými důvody
(viz též „právo vznést námitku“).

Pokud by bylo zpracování Vašich údajů omezeno, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou
jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo
obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z
důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

PRÁVO NA OZNÁMENÍ OHLEDNĚ OPRAVY, VÝMAZU NEBO
OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete
požadovat po KAN, aby Vás informovala o příjemcích Vašich osobních údajů, kterým tuto
skutečnost oznámila, s výjimkou případů, kdy je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje
nepřiměřené úsilí.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Díky právu na přenositelnost údajů můžete získat od KAN osobní údaje, které se Vás týkají a které
jste KAN poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte
právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že se jedná o osobní údaje, které KAN
zpracovává na základě Vašeho dobrovolného souhlasu nebo na základě smlouvy a zároveň
zpracování těchto osobních údajů probíhá automatizovaně. Bude-li to technicky proveditelné,
můžete též žádat, aby KAN předala Vaše údaje přímo jinému správci.

Právem na přenositelnost údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, pokud se jedná o zpracování z důvodu veřejného zájmu, při výkonu veřejné
moci, anebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Vznesete-li takovou
námitku, budou Vaše údaje nadále zpracovávány pouze v případě prokazatelných závažných
oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a
svobodami, nebo pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést
kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což
zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM AUTOMATIZOVANÉHO
INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Jako subjekt osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky
nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
To neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,
nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu, nebo pokud je povoleno obecně
závaznými právními předpisy.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST K DOZOROVÉMU ÚŘADU

Aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat
stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa
výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že
zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR.
V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoo.cz.
O pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku Vás informuje dozorový úřad, u kterého podáte
stížnost.

OZNAMOVÁNÍ PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

Ochrana Vašich osobních údajů je zabezpečena též povinností každého správce oznámit Vám
bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud je
pravděpodobné, že bude mít určitý případ porušení za následek vysoké riziko pro Vaše práva a
svobody. Tato informační povinnost se nevyžaduje při zavedení určených ochranných
opatřeních, nebo vyžadovalo by její splnění nepřiměřené úsilí.