Zásady ochrany osobních údajů

[wpseo_breadcrumb]

Zásady ochrany osobních údajů

Klub angažovaných nestraníků Vám tímto poskytuje informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).
Tyto zásady se týkají ochrany osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním a jsou účinné od 25. 05. 2018.

I. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Kub angažovaných nestraníků. V záležitostech
správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

1. e-mailové adresy: podporuji@kan.cz
2. telefonicky na: +420 987 654 320
3. datovou schránkou: ID
4. písemně na adrese: Klínecká 1224/14, 152 00 Praha

II. Jaké osobní údaje zpracováme?

KAN zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti v souladu s
obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami KAN, jejichž plné znění
naleznete zde, (dále jen „Stanovy“). Jedná se zejm. o osobní údaje členů KAN,
zaměstnanců, smluvních partnerů, dárců, podporovatelů, jakož i dalších osob, které
si přejí být v kontaktu s KAN.
Zpracovávanými osobními údaji jsou:

1. základní osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození,
rodné číslo, trvalé bydliště, podpis,
2. kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, adresa na
sociální síti,
3. údaje související s plněním smluvního vztahu vč. poskytnutí daru: IČO, DIČ,
adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení,
profilové a ostatní osobní údaje a informace, které jste KAN poskytl(a) v rámci
výkonu svého členství nebo v rámci činnosti podporovatele KAN : pracovní
zařazení a zkušenosti, vzdělání, kvalifikace, další Vaše dovednosti, fotografie,
osobní www. adresa, aj.,
4. další osobní údaje, které KAN zpracovává na základě Vašeho souhlasu.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně
automatizovaně.

 

III. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje,
jaký k tomu máme důvod a jak dlouho Vaše osobní
údaje ukládáme?

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro
který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. Vaše osobní údaje
zpracováváme vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Vaše
osobní údaje mohou být následně uloženy po dobu, po kterou takovou povinnost
ukládají KAN obecně závazné právní předpisy, nebo po dobu nezbytnou pro hájení
oprávněných zájmů KAN nebo třetí osoby. Uložení Vašich osobních údajů probíhá
vždy v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

1. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonné povinnosti, smluvní
povinnosti nebo hájení oprávněných zájmů KAN

KAN zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu plnění povinností, které jí ukládají
obecně závazné právní předpisy. Může se jednat o povinnosti podle zákona č.
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, o
povinnosti stanovené volebními zákony, účetními a daňovými zákony, zákony z
oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, aj.

Pokud jste s KAN uzavřel(a) smlouvu (darovací, pracovní aj.), zpracovává kan Vaše
osobní údaje z důvodu naplnění účelu takové smlouvy.

KAN zpracovává Vaše osobní údaje také v tom případě, že je jejich zpracování
nezbytné z důvodu oprávněných zájmů KAN či třetí strany nebo k výkonu práv, které KAN přiznávají obecně závazné právní předpisy.

2. Zpracování osobních údajů z důvodu Vašeho členství v KAN

Pokud jste členem KAN, zpracovává KAN Vaše osobní údaje také za účelem:

1. realizace práv a povinností člena KAN
2. zajištění Vašeho optimálního zapojení se do života KAN,
3. evidence členské základny,
4. naplnění hlavních cílů a úkolů KAN.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů členů o jménu, příjmení, datu
narození, trvalé adrese a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) je
skutečnost, že jste členem kan a vyplývá z podstaty Vašeho členství. Po dobu, po
kterou jste členem KAN, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních
údajů uvedenými způsoby. Ve zbývajícím rozsahu je právním důvodem zpracování
Vašich osobních údajů pro uvedené účely Váš výslovný souhlas

3. Zpracování osobních údajů z důvodu Vaší registrace jako podporovatel
KAN

Pokud jste se registroval(a) jako podporovatel KAN, zpracovává KAN Vaše osobní údaje také za účelem:

1. zajištění Vašeho optimálního zapojení se do života KAN,
2. naplnění hlavních cílů a úkolů KAN.

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů o jménu, příjmení, datu
narození, místu bydliště (obci) a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů)
podle bodů I. a II. je skutečnost, že jste podporovatelem KAN. Po dobu, po kterou
budete podporovatelem KAN, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých
osobních údajů uvedenými způsoby. Ve zbývajícím rozsahu je právním důvodem
zpracování Vašich osobních údajů pro uvedené účely Váš výslovný souhlas.

4. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud jste udělil(a) KAN souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracovává KAN Vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo účely, se kterým(i) jste souhlasil(a).

Může se jednat např. o zasílání informací a novinek prostřednictvím SMS zpráv nebo
e-mailem, o marketingové účely, o zpracování profilových údajů, apod.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném
souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas

 

IV. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je v rámci KAN zajišťováno pověřenými zaměstnanci
KAN, osobami uvedenými ve vnitřních předpisech KAN.
K e-mailovému rozesílání informací a novinek využívá KAN služby hostingu Active24.
ACTIVE 24 poskytuje registraci doménových jmen, webhosting, servery a cloudové
služby fyzickým a právnickým osobám (Zákazníkům) v Evropě. Hlavní kancelář
ACTIVE 24 sídlí v Praze a podléhá evropské právní úpravě o ochraně soukromí,
včetně GDPR.
K předávání Vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které
KAN ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům
uvedeným v těchto předpisech.

V. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich
osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým
osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na
oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních
údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést
námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek
stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo
tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Podrobné poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů
naleznete v dokumentu Poučení o právech při zpracování osobních údajů.